راز شقایق

این روزها ... :: سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳
... بدون شرح ... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
آبشار برگ جهان :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
گفته بودم دلم برایت تنگ شده است !!!؟؟؟ :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩۱
روستای شهنه کلا :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
پرنده :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
دلتنگی ... :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
سنگچال و فیلبند :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
یک آرزو برای تو .... :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
روستا و آبشار شاهاندشت :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
ناگفتنی ها ... :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
تولد من ... :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
دریغا سهم من از عشق قفس با حجم کوچک بود ... :: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٠
تولد تو... :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
بدون شرح ! :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
یک روز به یادماندنی :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
دلتنگی :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
یک شانه ی مردانه می خواهم :: یکشنبه ٥ تیر ۱۳٩٠
یاد تو ... :: سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
این روزها ... :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
لحظه ی وداع :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
سهم من ... :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
یاد تو :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
به بهانه تولدم . . . :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
مکن امروز را فردا ... :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
برای تولدت :: پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩
چیزی به من بگو ... :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
به بهانه تولدم ... :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
به بهانه تولدت ... :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
دیگر ! ... :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
قابل توجه ! ... :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
بگذار سر به سینه ام ... :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
می ترسم ! ... :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧
یادش به خیر ... پرنده ! :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
رنگ نگاهت ... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
نگاه تو !!! ... :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
! ... مرا اندکی دوست بدار اما طولانی :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
بدون شرح ! ... :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
هر چه هستی ، باش :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
به بهانه ی تولدم ... :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
برای کویر (از زبان باران) :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
درد دلی در شباهنگام تنهایی ... :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
دو رکعت نماز عشق ... :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
مسافر! . . . :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
ماه من... :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٧
یادت بخیر ... :: دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦
می خواهم بگریم ... :: چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦
السلام عليک يا امام رضا :: پنجشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٦
!... :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
چقدر زود دير می شود ... :: سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸٦
برهوتی بی پایان :: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٦
تولد مرگ ... :: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٦
رفته ای ... :: یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٦
مسافر غريب ... :: دوشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٦
فاصله ؟ ... یا انتظار ؟ :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
دلم برای خودم تنگ می شود :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
آه . . . باران ! :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٥
راز و نياز :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
آرزو ... :: شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥
.... :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳۸٥
تو می آيی ... :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
پسرک :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
دوره گرد! :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٤
بدون شرح :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٤
حرفهای ناگفته ... :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٤
شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٤
شاخه ها را مشکن ... :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٤
پرنده ... :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤
مسافر غريب ... :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳
... :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۳
یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۳
... :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۳
آدمها مثل کتابها هستند :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۳
یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۳ :: یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۳
ديوانگی هم عالمی دارد ! :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۳
يار.... :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۳
شبها :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۳
نشانه های عاشقی ... :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۳
چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
بدون شرح :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۳
انتظار :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۳
يه حس غريب :: شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۳
خدا عشق است ... :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۳
خدايا ! ... :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۳
شکوه بودن ... :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۳
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۳
شقايق بودن .... :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۳
دئمه ديگيم سوزلر :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۳
می خواهم انتخاب کنم .... :: یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۳
شقايق :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳
یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۳ :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۳
می توان باران بود ... :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۳
قصه ی راز شقايق ... :: یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۳
دلشوره های شبانه ... :: یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٢
انتظار :: یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٢
ويژه شهادت امام حسين :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢
جدايی ! ... :: یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٢
خانه ی دوست کجاست ؟؟؟ :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٢
ای روح برتر ... :: شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٢
نمی دانم !!! :: یکشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٢
سيب :: شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٢
یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢
شقايق :: شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٢
راز و نياز :: شنبه ۱۳ دی ۱۳۸٢
اومدم بگم که .... :: سه‌شنبه ٩ دی ۱۳۸٢
شنبه ٦ دی ۱۳۸٢ :: شنبه ٦ دی ۱۳۸٢.::صفحه اصلی::. .::آرشیو::. .::پست الکترونیکی::.

گولی منگولی

کویر

الدورادو

نامه های خط خطی

ایران سرزمین من

سفر در طبیعت ایران

دیر تش باد

وصله پینه

شبیه خودم

پرسه بر زمین

ایران را بگردیم

راز کوه

میراث ارتباطی

شاعری در اتاق مجازی

ج مثل جوانی

سفرهای عاشقانه در طبیعت بکر و زیبای ایران

دوچرخه سواران کلهر

بزرگترين برج ساز

بزرگ فیلسوف کوچک

دئنا

کوهنوردی ... نشاط زندگی

امید ترابی

قلم و کاغذ و احساس

من و تنهایی

سرخپوستی که تنها نیست

بنده خدا

دیوانگی های من

سلامي چو بوي خوش آشنايي

راهنمای سفر به بهشت

اودلی سوز اورکده یانار

ندای عشاق

سوز عاشقان

زن آدم نیست ، حواست !

رویایی از تو

خواب و رویا

کوچولونویسی های یک ماهیگیر

یادداشت هایی از جنس یک دانشجو

باران پاییزی

کوروش بزرگ

دل نوشته

لبخند،نیشخند،زهر خند

خودکار کمرنگ

تی تی

پارسا

شبگرد تنها

سکوت باران

تمام رویاهای من

شراب ازلی

برادران سايكلتوريسم

وبلاگ دماوندDesigned By DPT