/ 59 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زینب

که بود که آرام مرا می جست ؟ من که صدایم طنین بود در باد در خاک در آب در آتش که بود که آرام مرا می جست ؟ انگار شقایق را نمی فهمید شاید هرگز سایه ای از بید بر او نیفتاده بود انگار ماهی از حباب برای او نگفته بود و شاید تپشی را در چشم درپس نگرانی شقایق به من گفت او غریبه است ایینه را نمی شناسد بگو شقایق زندانی است ................ بگو شقایق زندانی است

زینب

خسته ام پری ......... خیلی خسته ........ کاش .............

زینب

در انتهای هر سفر در آیینه دار و ندار خویش را مرور می کنم این خاک تیره این زمین پاپوش پای خسته ام این سقف کوتاه آسمان سرپوش چشم بسته ام اما خدای دل در آخرین سفر در آیینه به جز دو بیکرانه کران به جز زمین و آسمان چیزی نمانده است گم گشته ام ‚ کجا ندیده ای مرا ؟

زینب

پس این ها همه اسمش زندگی است ؟؟؟!!!! دلتنگی ها ........!!!!!!!! دل خموشی ها.......!!!!!!!! ثانیه ها ......!!!!!!!!!!! دقیقه ها ........!!!!!!!!!!!!

زینب

خسته‌تر از پروانه سالهاست گٍردِ رؤیاهای سرخ باغچه‌ی خویش پر می زنم وُ هنوز غربت تلخ همیشه را، مزه می کنم من خسته ام و هیچ حاجتی به تایید هیچ پروانه ای نیست کافی ست دگمه‌ی پیراهنِ پریروزم را باز کنی تا پاره پاره های عریانِ عمرِ هزار پروانه را، به سوگ بنشینی. من خیسِ خستگی ام بیا شانه هایت را بالش خیلِ خستگی هایم کن شاید شبی زخمهایم را زمین بگذارم .

زینب

پری خسته ام بس که این بغضو فرو خوردم ........

محسنم

سلام من آپم موفق باشی [گل][خداحافظ]

علی روحی

سلام صبح به خیر دیگریادی از این حقیر نمی کنی نمی دانم چرامداوم بحث از خستگی و بغض و کینه است ای بابا اینگونه سخنان را به افراد بی حال واگذار کنید راستی شماها(زینب فرزانه پریسای ناکجاآباد) اهل ذوق و شوقید به نظرم مطرح کردن اینگونه سخنان فقط شوخی با کاربران اینترنت است آخر این چه نوع شوخی است که دل من را خون می کندمیدونی چرابرای اینکه من نمی خواهم شماهاغمگین و ناامید ببینم پس لطفا دیگراز این شوخی ها نکنید غم و خستگی مفرط را به زباله دانی تاریخ بسپارید به جای آن بگوئید من امروز خوشحالم من امروز بشاشم من امروز شادمانم من امروز کارهای مهم و مثمر ثمری انجام خواهم داد و اماخودم علی رغم درد و خستگی می گویم حالم بسیار خوب است چرا بد باشم آری خوبم و خوب [گل][گل][گل][گل][گل] شادکام و بهاری باشید [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پونی

بله بودن یار یه دنیا ارزش داره حتی اخم کردش! من منتظرتم کجایی؟[گل]

خانه دوست اینجاست

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم پشت دانایی اردو بزنیم دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم