یاد تو ...

...

منتورا درآسمان

درمیانژالههایصبحگاهان

هرزماندربامدادان

جستجوکردم .

یادگفتارقشنگترا

دمبهدم،هرروزوهرشب

بانفس،درهردموهربازدم

باروحوقلبمزیروروکردم.

هرگلیدیدم

یا ازهرگلستانیگذرکردم ، چشمبستم

یاد شیرینتورامنآروزکردم...

اینکامادرزمینی

بانگارینازنینی

مرگعشقرانمیبینی؟

منتوراهمچونگذشته

زندهدرقابینشسته

رویقلبیسردوخسته

باخودمهمراهکردم

...

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
نوید

گاهی وقتها پای گذشته میشینیم ج.طی از آینده رو از دست میدیم مگر اینگه باهم به پیششون ببریم که هم گذشته زیبا میمونه هم آیندمون راه خودش رو درست ادامه میده

ميفروش

سلام خوشحالم كه دوباره مي نويسي ولي خب !! چرا يه كم ! البته يه كم كه نه بلكه يه عالمه غمگين مي نويسي !!؟ بنويس و يه كم متفاوت بنويس . برقرار باشيد. به اميد ديدار[گل]